Algemene Voorwaarden Rodri Modelauto's

Artikel 1.  Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkooptransacties, afwijkingen daarvan, danwel koop- of andere voorwaarden, door onze afnemers bedongen, gelden en voorzover uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd.
 2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 3. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor ons slechts bindend, indien en voorzover door ons schriftelijk bevestigd.
 4. Orders worden alleen aangenomen als aangetoond is dat de afnemer ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel en over een btw-nummer beschikt.

 

Artikel 2.  Prijzen

 1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende  prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, prijzen van grondstoffen en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
 3. Al onze leveringen zijn franco huis, mits het orderbedrag € 250.- excl. btw of meer bedraagt.
 4. Bij een orderbedrag beneden € 250.-  excl. btw zijn wij genoodzaakt verzend- en handelingskosten in rekening te brengen.
 5. Enkel orderbedragen van €125.- of hoger komen in aanmerking voor uitlevering.

 

Artikel 3.  Eigendomsvoorbehoud

 1. De door ons geleverde goederen blijven ons eigendom totdat zij volledig betaald zijn.
 2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden al onze leveringen, ook al komen zij uit verschillende orders voort, als één geheel beschouwd en verblijft mitsdien de eigendom van alle goederen, waaronder ook die waarvan de fakturen zijn betaald, aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde goederen volledig zijn betaald.

 

Artikel 4.  Leveringen

 1. Alle leveringen zijn voor ons vrijblijvend.
 2. Overschrijding van een opgegeven leveringstermijn geeft afnemer nimmer het recht op schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst.
 3. Ontvangst of betaling van de goederen mag wegens overschrijden van de leveringstermijn nimmer worden geweigerd.
 4. Afroeporders worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebrek waarvan wij gerechtigd zijn het nog niet door ons geleverde gedeelte van de order ineens te leveren, danwel prijsverhogingen aan de afnemer in rekening te brengen.
 5. Wij hebben te allen tijde recht in gedeelten te leveren.
 6. Indien afnemer met betaling van een schuld aan ons, uit welke hoofde dan ook, in gebreke is, zijn wij gerechtigd uitvoering van een order op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, eventuele verdere levering te weigeren en/of de voorwaarden te weigeren.
 7. Wij worden geacht aan onze verplichting tot levering te hebben voldaan door verzending van de goederen naar de door de afnemer opgegeven plaats van bestemming.
 8. Bij niet tijdig afnemen van de goederen door de afnemer, zullen wij hem gedurende twee weken in de gelegenheid stellen deze alsnog af te nemen en weg te halen van de plaats waar wij ze voor zijn rekening en risico hebben opgeslagen. Alle kosten, die voor ons uit niet of niet tijdig afnemen voortvloeien, zijn voor rekening van de afnemer, indien afnemer niet binnen de termijn van twee weken afneemt, zijn wij gerechtigd het zij nakoming te vorderen, danwel zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst voor ontbonden te verklaren, een en ander onverminderd ons recht om daarnaast van de afnemer volledig schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 5. Reklames

 1. Reklames dienen binnen acht dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij ons te zijn ingediend, na afloop van die termijn zal elk recht van reklame automatisch zijn vervallen. Geringe verschillen in kleur en/of struktuur geven nimmer recht op reklame.
 2. Gebreke bij een deel van het geleverde geven afnemer niet het recht tot afkeuring of weigering van de gehele order.
 3. Door over de goederen te beschikken, zelfs nadat eerst is gereklameerd, vervalt elk recht op reklame.
 4. Geaccepteerde reklames worden door ons slechts aanvaard onder voorbehoud, dat de hieruit resulterende retourzending onbeschadigd en in orginele verpakking aan ons wordt teruggezonden.
 5. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat wij zulks hebben toegestaan. Geschieden zij zonder onze toestemming, dan zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer, in dat geval zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening van de afnemer op te slaan. Door ons niet aanvaarde retourzendingen ontheffen de afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

 

Artikel  6.  Betaling

 1. Wij zijn gerechtigd iedere gedeeltelijke levering afzonderlijk te faktureren. Alle betalingen moeten geschieden uiterlijk 14 dagen na faktuurdatum, tenzij onderling anders is overeengekomen. Overigens is nimmer enig beroep op korting of compensatie toegestaan.
 2. Indien wij te goeder trouw menen dat betaling van het door ons verkochte niet voldoende is gewaarborgd, zijn wij gerechtigd zekerheid daarvoor of voorafgaande betaling te vorderen, danwel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

 

Artikel  7.  Wanbetaling

 1. In geval afnemer nalatig is te betalen binnen 14 dagen na faktuurdatum of op de overeengekomen wijze, dan is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of in gebreke stelling nodig zal zijn. Wij zijn alsdan niet tot verdere leveringen verplicht en zijn gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.
 2. In geval afnemer jegens ons in gebreke is, worden al onze vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval zijn wij gerechtigd afnemer zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk incassokosten in rekening te brengen, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op tenminste 22% (tweeëntwintig procent) van het door ons te vorderen bedrag met een minimum van € 200.- (tweehonderd euro) excl. btw alsmede een vertragingsrente van 2% (twee procent) per maand of een gedeelte daarvan.

 

Artikel  8.  Privacy statement

 1. Rodri Modelauto's respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
 2. Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan onze website kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen ons bedrijf (en al haar dochterondernemingen en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Wij zijn gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Rodri Modelauto’s, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Wij zijn gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
 3. Wij kunnen mogelijk niet-persoonlijke informatie over onze online bezoekers verzamelen teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor ons geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel  9.  Geschillen

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij wij de normale compensatieregels wensen te volgen.